Najogólniej rzecz biorąc działalność gospodarcza to forma aktywności przedsiębiorców działających na wolnym rynku. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje ją następująco: [jest to] zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

O działalności gospodarczej jest też mowa w ustawie o VAT oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak rozpocząć działalność gospodarczą

Jak założyć działalność gospodarcząWpierw należy mieć na uwadze, iż własny biznes to ogromna odpowiedzialność i ciężka praca. Ale też nie da się ukryć, że daje większe możliwości aniżeli praca na etacie. W dodatku głównym czynnikiem decydującym są efektywność działania, wydajność, jakość zarządzania etc., a nie to, że siedzi się osiem godzin w pracy (co może być zarówno plusem jak i minusem, w zależności od tego, czy lubimy przejmować inicjatywę czy też wykonywać odtwórczą pracę).

Warto też nadmienić, że założenie działalności gospodarczej jest wolne dla wszystkich. O ile więc spełniamy wymogi postawione w ustawie, o tyle żaden urząd nie może nam zabronić wykonywania danej działalności ani też domagać się przedstawienia dodatkowych dokumentów (wyjątek: sądy powszechne, które mogą żądać oryginału czy poświadczonej kopii, ale w ściśle określonych sytuacjach).

Założenie ogólne mówi o państwie, które ma wręcz obowiązek stwarzać odpowiednie i korzystne warunki dla prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, z uwzględnieniem równości praw konkurencji. I przedsiębiorcy powinny na tym korzystać.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Przedsiębiorcą w świetle ustawy jest osoba fizyczna, jak i osoba prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Działalność jednoosobowa, czyli pod postacią osoby fizycznej, pozwala na samodzielne działanie i maksymalny wpływ osobisty na firmę. Jesteśmy jednocześnie właścicielami, jak i pracownikami.

Korzyści, jakie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna to przede wszystkim:

  • jasno określone reguły – prawa i obowiązki,
  • możliwość szybkiego wprowadzania zmian,
  • niskie koszty rejestracji i prowadzenia firmy,
  • prostsze rozliczenia księgowo-finansowe dla osoby fizycznej,
  • ogólna łatwość dokonywania wszelkich zmian, np. w kapitale.

W przeciwieństwie do osoby prawnej, która w zależności od formy spółki, pod jaką będzie działać, ma ustalony minimalny kapitał zakładowy, osoba fizyczna nie musi posiadać wcale dużego kapitału. Założenie wystarczy zgłosić w ewidencji działalności gospodarczej, pamiętając, że niektóre branże wymagają posiadania koncesji bądź zezwoleń.

Wady:

  • uzależnienie funkcjonowania całej firmy od właściciela,
  • dyspozycyjność również po godzinach pracy,
  • ciągłe monitorowanie tego, co się dzieje.

Jak założyć działalność gospodarczą 2012

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) dostępnego na stronie firma.gov.pl. Oprócz ewidencjonowania zapewnia on nam nadanie REGON-u (wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej), NIP-u (numer identyfikacyjny dla urzędów skarbowych) oraz ZUS-u (zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych). Czyli wszystko za jednym razem. W przypadku wspólników w spółce cywilnej każdy z członków musi osobno złożyć formularz CEIDG.

Jak założyć własną działalność gospodarczą

Jak założyć działalność gospodarcząWarto od razu wybrać rodzaj prowadzonej księgowości. Jeśli tego nie zrobimy, nic się co prawda nie stanie (wniosek można uzupełnić), ale musimy wtedy wskazać adres przechowywania ksiąg rachunkowych, którym będzie adres firmy. Jakie istnieją opcje wyboru dla mikroprzedsiębiorców?

Pierwsza możliwość to rozliczanie się samemu. Druga opcja – zlecenie księgowej prowadzenia rozliczeń (wydatek rzędu 150-500 zł miesięcznie). Istnieje także metoda mieszana, polegająca na tym, że przez pierwsze 3 miesiące nic nie płacimy, a potem 45 zł (rozliczamy się i samodzielnie, i z pomocą księgowej). Ostatnia, najbardziej profesjonalna możliwość wyboru, to licencjonowane Biuro Rachunkowe (od 70 zł miesięcznie).

Jak zarejestrować działalność gospodarczą

W formularzu CEIDG znajduje się miejsce na wpisanie rodzaju wykonywanej działalności. Służy to zarządzaniu w ramach Polskiej Klasyfikacji Działalności, która zawiera zakres czynności, które zobowiązane jest wykonywać przedsiębiorstwo.

W Urzędzie Skarbowym zgłaszamy VAT-R, jeśli zobowiązujemy się być płatnikiem VAT (a prowadząc firmę raczej będziemy to robić). Warto zapamiętać, że VAT płaci się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności, w przeciwieństwie do podatku dochodowego, opłacanego w urzędzie blisko miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

W ZUS-ie mamy podwójną rolę. Występujemy zarówno jako płatnik składek (za siebie i pracowników), jak i ubezpieczony. Opcjonalnym wymogiem pozostaje posiadanie pieczątki. Wynika to przede wszystkim ze względów praktycznych. Firma nie ma obowiązku posiadania pieczęci, ale często się ona przydaje.

Ostatnim elementem jest posiadanie firmowego konta bankowego. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej narzuca obowiązek używania firmowego konta w transakcjach przekraczających 15.000 euro. Przy zakładaniu konta bankowego, musimy poinformować o tym fakcie ZUS oraz Urząd Skarbowy przez wypełnienie wniosku aktualizacyjnego CEIDG.