Jak założyć klub maluchaKlub malucha to popularne określenie klubu dziecięcego, który podobnie jak żłobek, ma za zadanie sprawować opiekę nad dzieckiem i odciążać rodziców w ich obowiązku opiekuńczym (ograniczanym przez np. pracę zawodową). Ustawa przewiduje, że klub malucha to miejsce dla dziecka w przedziale wiekowym od roku do lat 3, w szczególnych przypadkach do lat 4. Proces rejestracji oraz cały cykl, jak założyć klub malucha i jak otworzyć klub malucha wygląda bardzo podobnie jak przy zakładaniu/otwieraniu żłobka.

Jak otworzyć klub malucha

Wynika to też z ustawy, która nakazuje założycielowi wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (a zatem są ewidencjonowane razem). Rejestru dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta (pod uwagę brana jest lokalizacja placówki, wpisu dokonuje się w dokumentach gminy na terenie której ma działać). Sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku żłobka: należy najpierw klub malucha (czasem mówi się klub przedszkolaka, najbardziej poprawną formą ustawową jest klub dziecięcy) nazwać i umiejscowić, a następnie określić zadania, sposób ich realizacji oraz uwzględnić indywidualny rozwój dziecka (tu ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niepełnosprawnego).

Dalsze wymogi przy rejestracji to oświadczenie o tym, że nie byliśmy karani za przestępstwo popełnione umyślnie. Taką deklarację składa osoba fizyczna. Osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej przedstawiają wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status oraz REGON i NIP. Osobną kwestią jest oświadczenie o spełnieniu wymogów lokalowych. Jeśli chodzi o podstawy prawne co do tego, jak założyć klub malucha, jest to w zasadzie już wszystko.

Równoległy etap to: jak otworzyć klub malucha. Sprowadza się do wypełnienia warunków lokalowych oraz zatrudnienia odpowiedniego personelu.

Powierzchnia pomieszczenia dla 3-5 dzieci to co najmniej 16 m2. Jej wielkość zwiększa się z każdym kolejnym dzieckiem o 2 m2. Największe restrykcje obejmują normy sanitarne. Podłogi i ściany powinny zostać wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, nietoksycznych i odpornych na działanie środków dezynfekujących. Bezpieczeństwo musi uwzględniać dobro dziecka, np. grzejniki CO z zabezpieczeniem przed bezpośrednim kontaktem.

Klub malucha

Jedną z różnic między żłobkiem, a klubem malucha jest to, że klub malucha zapewnia opiekę dziecku w wymiarze do 5 godzin dziennie. Dla żłobka przewidziany jest wymiar do 10 godzin na dobę i może być wydłużony na wniosek rodzica (oczywiście za dodatkową opłatą). Ilość dzieci, którymi może opiekować się 1 opiekun jest taka sama i wynosi 8 osób. Liczba ta zmniejsza się do 5, gdy jedno z dzieci jest niepełnosprawne.

Opiekunami w obu placówkach mogą być: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog opiek.-wych. albo osoba z co najmniej średnim wykształceniem i 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3.

Klub malucha biznesplan

Klub malucha: jak założyć (kosztorys):

  • Strona WWW i logo – 2 tys. zł,
  • Wynajem lokalu i jego wyposażenie – ok. 10 tys. zł,
  • Czynsz (m-c, ceny „warszawskie”) – 2-3 tys. zł,
  • Księgowa (m-c) – 550 zł.

A co z naszymi zyskami? Ceny na podstawie jednego z klubów malucha w jednej z warszawskich dzielnic wahają się od 12 zł za godzinę opieki do 1 tys. zł w rozliczeniu miesięcznym.

Zobacz również Jak założyć przedszkole oraz Jak założyć żłobek.