podatek bezposredniPodatek bezpośredni – zaliczany do podatków, które są bezpośrednio związane z osiąganym przez podmiot gospodarczym (osobę fizyczną lub instytucję) dochodem albo majątkiem. Kwota płaconego podatku jest tym większa im dochód podatnika lub zgromadzony  majątek jest większy. W podatku bezpośrednim można zastosować:

  • rozwiązania podatku progresywnego: krańcowa stawka opodatkowania jest większa gdy dochód lub majątek powiększa się
  • rozwiązania podatku liniowego: niezależnie od wysokości dochodu lub majątku, krańcowa stawka opodatkowania pozostaje bez zmian

Rodzaje podatków bezpośrednich to:

  • PIT – podatek dochodowy od osób indywidualnych
  • CIT – Podatek dochodowy od przedsiębiorstw
  • Capital gain tax – podatek od dochodów kapitałowych
  • Payroll tax – podatek od funduszu płac
  • Social security contributions – składka na ubezpieczenie obowiazkowe
  • Od nieruchomosci – podatki majatkowe
  • Podatki obciążające majątek – np. podatek od spadków i darowizn, podatek rolny i leśny

Dawniej do podatku bezpośredniego zaliczano podatek od posiadania psa. Została jednak zniesiona na rzecz wprowadzenia „opłaty za psa”.