podatek naliczonyPodatek naliczony (podatek VAT naliczony) – wynika on z faktur, które podatnik otrzymuje od dostawców w momencie nabycia towarów i usług. Określony jest on w ustawie:

ustawa od towarów i usług

Podatek naliczony jest tak naprawdę sumą:
1. Kwoty podatku VAT, która jest określona w fakturach otrzymywanych przez podatnika podczas nabywania towarów i usług. Uwzględnia się również faktury potwierdzające dokonanie przedpłaty. Należy pamiętać aby uwzględnić również faktury od komitetu z tytułu dostawy towarów będących przedmiotem umowy komisu.
2. Kwoty podatku VAT, która wynika z dokumentów właściwych dla importu towarów
3. Kwoty podatku należnego, w którego skład wchodzą:
podatek od tych dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca tych towarów
podatek z tytułu importu towarów objętych procedurą uproszczoną, określoną w ustawie
podatek od importu usług
podatek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Podatnik nabywający produkty rolne musi pamiętać, że kwota podatku naliczonego może zostać zwiększona o zryczałtowany zwrot podatku. Dzieje się tak gdy spełnione zostają dodatkowe warunki określone w ustawie.

Dla podatków naliczonych przewidziana jest możliwość wprowadzenia korekty. Mogą wystawiać ją podatnicy podatku od towarów i usług.

  • Jeżeli podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego, to różnicę należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego.
  • W przypadku, gdy podatek należny jest niższy od naliczonego, wtedy różnica będzie zwrócona podatnikowi przez urząd skarbowy.