podatek rolnyPodatek rolny (podatek gruntowy) stanowi przykład podatku majątkowego. Przedmiotem opodatkowania są:
Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako: użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Ustawa o podatku rolnym (pdf)

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym także spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Są to:
– właściciele gruntów
– posiadacze samoistnymi gruntów- użytkownicy wieczystych gruntów
– posiadacze gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli:
– posiadanie bezpośrednio wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego  tytułu prawnego
– posiadanie jest bez tytułu prawnego, za wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych. W tym konkretnym przypadku podatnikami są: jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Podatek rolny, znany również jako podatek gruntowy, w całości stanowi dochód własny gmin.

W Polsce od lat pozostaje podatkiem lokalnym chociaż wielokrotnie zmieniana była jego  koncepcja, konstrukcja, a nawet nazwa. Od wielu lat znany jako podatek gruntowy. Obejmował według różnych zasad gospodarkę indywidualną oraz państwową. W obecnym kształcie podatek rolny stanowi merytorycznie, budzącą zdziwienie konstrukcję  obejmującą tylko część dochodów rolniczych, płynących z uprawy gruntów rolnych , natomiast skróconą o przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które zostały objęte państwowym podatkiem dochodowym.

Z podatku rolnego zwolnione są gminy i Skarb Państwa.

Podatnicy podatku rolnego płacą go w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

  • do 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września,
  • do 15 listopada roku podatkowego

W 2011 roku podatek rolny wynosi:

94,10 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów)
188,20 zł (od 1 ha gruntów)

Dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów wynosi  równowartość pieniężną 2,5 q żyta.

Dla pozostałych gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha gruntów wynosi,  równowartość pieniężną 5 q żyta.

Podatek rolny obliczony według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Z podatku rolnego zwolnione są gminy i Skarb Państwa.