Aktualne składki ZUS 2011

Opłata składek na 2 przelewach:

 1. Na ubezpieczenie społeczne*: 123,24zł** – na konto 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 2. Na ubezpieczenie zdrowotne: 243,39zł – na konto 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Razem musisz zapłacić: 366,63

*jeżeli prowadzisz działalność dłużej niż 2 lata wysokość składki wynosi 597,37 zł lub 547,99zł**
**Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym


podatek zus

Poprzednie składki ZUS 2010

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ KORZYSTAJĄCYCH Z PREFERENCYJNYCH SKŁADEK

Styczeń – Grudzień 2010

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych szczególnych, które:

 • W okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności.
 • Nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres  wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2010 roku wynosiła 1317zł 00gr

Za m-ce I – XII 2010 minimalna podstawa ubezpieczeń społecznych wynosi: 395zł 10gr

 1. Ubezpieczenie emerytalne (19,52%) = 77,12zł
 2. Ubezpieczenie rentowe (6%) = 23,71zł
 3. Ubezpieczenie chorobowe (2,45%) = 9,68zł
 4. Ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) = 6,60zł

Na podstawie ustawy (Dz. U. Nr 38. poz. 299), podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wyżej wymienionych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2592,46zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2009r. włącznie z wypłatami zysku).

 1. Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne 2592,46zł (9,00%) = 233,32zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Zatem w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe proporcjonalne opłacanie składki, bądź nieopłacanie w przypadku, gdy osoba prowadząca działalność przebywa na zasiłku chorobowym czy wypadkowym przez cały miesiąc bądź jego część oraz w przypadku rozpoczęcia / zaprzestania prowadzenia działalności. Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być odprowadzana w pełnej wysokości.

Osoby opłacające składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia nie opłacają za siebie składki na Fundusz Pracy.

REASUMUJĄC:
Opłata składek na 2 przelewach:

 1. Na ubezpieczenie społeczne: 117,11zł (107,43zł)*  – na konto 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 2. Na ubezpieczenie zdrowotne: 233,32zł – na konto 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Razem musisz zapłacić: 350,43zł (340,75zł)*

*bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

źródło: ulotka ZUSu