Umowa zlecenia i umowa o dzieło należą do umów cywilno prawnych. Jest zasadnicza różnica pomiędzy nimi, a umową o pracę. Ta jest zawierana na podstawie kodeksu pracy, a nie na podstawie kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny przewiduje mniejszą ochronę osób nawiązujących współpracę na ich podstawie. Nie znajdziemy w nich konieczności wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy tzw. chorobowego. Są one jednak bardzo często stosowane. Swoją popularność zawdzięczają niższym kosztom pracy i zwolnieniem obowiązku odprowadzania składek na ZUS przez zatrudniającego. Umowa o dzieło jest jeszcze korzystniejsza dla pracodawcy. Pracodawca jest całkowicie zwolniony z obowiązku płacenia składek na ZUS. Jedynym przypadkiem, w którym pracodawca będzie musiał zapłacić, to sytuacj w której wykonujący dzieło jest jednocześnie pracownikiem zatrudniającego. Niektóre umowy zlecenia są również zwolnione z tego podatku. Są to sytuacje, w których zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczeń np. student.

Różnice zachodzą również między samymi umowami. Zleceniobiorca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła osobie trzeciej – jeżeli umowa na to pozwala lub osoba została do tego zmuszona przez okoliczności. Wykonawca dzieła również nie ma obowiązku samodzielnie wykonać powierzonego mu zadania (chyba że w umowie zostało to zastrzeżone). Wykonujący dzieło ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia, które zostało zawarte w umowie. Wykonawca w czasie podpisywania umowy dokładnie wie co musi wykonać więc może określić czy odpowiada mu adekwatność wynagrodzenia do pracy. Umowa zlecenia może być nieodpłatna. Tą informację należy jednak wyraźnie podkreślić w umowie. W przeciwieństwie do umowy o dzieło. Ta jest zawsze odpłatna. Różnica tkwi również w odpowiedzialności. Zleceniobiorca odpowiada za niedołożenie należytych starań wymaganych dla prawidłowego wykonania powierzonych mu obowiązków. Wykonawca dzieła jest odpowiedzialny za końcowy efekt pracy. Niewykonanie dzieła może pozbawić wykonawcę w całości lub części wynagrodzenia. Może również narazić go na odpowiedzialność odszkodowawczą. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia nie może pozbawić zleceniobiorcy wynagrodzenia. Zleceniodawca może jednak narazić go na odpowiedzialność odszkodowawczą.