Podatki

Podatek naliczony

Podatek naliczony (podatek VAT naliczony) – wynika on z faktur, które podatnik otrzymuje od dostawców w momencie nabycia towarów i usług. Określony jest on w ustawie: ustawa od towarów i usług Podatek naliczony jest tak naprawdę sumą: 1. Kwoty podatku VAT, która jest określona w fakturach otrzymywanych przez podatnika podczas nabywania towarów i usług. Uwzględnia się również faktury potwierdzające dokonanie przedpłaty. Należy pamiętać aby uwzględnić również faktury od komitetu z

Podatek należny

Podatek należny (podatek VAT należny) – obliczany jest w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Dotyczy on sprzedaży usług i produktów, a odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego. Podatek należny obliczamy od podstawy opodatkowania aczkolwiek do zapłaty nie przypada cała kwota wyliczona w ten sposób. Pomniejszona jest natomiast o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu usług i towarów. Jeżeli podatek należny jest wyższy niż podatek naliczony to różnica musi być odprowadzona do budżetu

Podatek rolny

Podatek rolny (podatek gruntowy) stanowi przykład podatku majątkowego. Przedmiotem opodatkowania są: Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako: użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Ustawa o podatku rolnym (pdf) Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym także spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Są to: – właściciele

Podatek leśny

Podatek leśny – to podatek bezpośredni, podobny pod wieloma względami do podatku rolnego. Przedmiotem opodatkowania są lasy. Według ustawy są to grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wykluczeniem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny został wprowadzony wraz z ustawę z dnia 28 września 1991 roku. Należy on do grupy podatków majątkowych, który ma na celu zasilić budżet gminy. 30.

Podatek ekologiczny

Podatek ekologiczny – obciążenie finansowe związane z ochroną środowiska, które wynika z zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Obowiązują w nim dwie regulacje prawne: ustawa o podatku akcyzowym ustawa o podatku od towarów i usług Stosowane są w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. W Skandynawii są on najwyższe. Zdarza się że Podatek Ekologiczny wykorzystywany jest do celów niezwiązanych z ochroną środowiska. Przykładem może być wzrost sprzedaży nowych samochodów, jako efekt lobbingu grup przemysłowych.

Podatek bezpośredni

Podatek bezpośredni – zaliczany do podatków, które są bezpośrednio związane z osiąganym przez podmiot gospodarczym (osobę fizyczną lub instytucję) dochodem albo majątkiem. Kwota płaconego podatku jest tym większa im dochód podatnika lub zgromadzony  majątek jest większy. W podatku bezpośrednim można zastosować: rozwiązania podatku progresywnego: krańcowa stawka opodatkowania jest większa gdy dochód lub majątek powiększa się rozwiązania podatku liniowego: niezależnie od wysokości dochodu lub majątku, krańcowa stawka opodatkowania pozostaje bez zmian

Podstawa składek ZUS

Aktualne składki ZUS 2011 Opłata składek na 2 przelewach: Na ubezpieczenie społeczne*: 123,24zł** – na konto 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 Na ubezpieczenie zdrowotne: 243,39zł – na konto 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 Razem musisz zapłacić: 366,63zł *jeżeli prowadzisz działalność dłużej niż 2 lata wysokość składki wynosi 597,37 zł lub 547,99zł** **Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Poprzednie składki ZUS 2010 DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ