podatek lesnyPodatek leśny – to podatek bezpośredni, podobny pod wieloma względami do podatku rolnego. Przedmiotem opodatkowania są lasy. Według ustawy są to grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wykluczeniem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatek leśny został wprowadzony wraz z ustawę z dnia 28 września 1991 roku. Należy on do grupy podatków majątkowych, który ma na celu zasilić budżet gminy.

30. października 2002 roku  zostały dokonane zmiany:
Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 – ujednolicony tekst ustawy o podatku leśnym

Podatek leśny obejmuje:
– osoby fizyczne
– osoby prawne
– jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a). właścicielami lasów
b). samoistnymi posiadaczami lasów
c). użytkownikami wieczystymi lasów
d). posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

Skala podatku ma charakter proporcjonalny, a stawką jest kwota uzależniona od rodzaju lasu. Podstawowa stawka wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna z 1 hektara rzeczywistego za rok podatkowy. W podatku leśnym nie ma ulg podatkowych. Zwolnione są z niej natomiast:

  • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
  • lasy indywidualnie wpisane do rejestru zabytków
  • użytki ekologiczne
  • szkoły (w tym wyższe)
  • placówki naukowe
  • jednostki badawczo-rozwojowe
  • zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej

 

1.01.2011 do  31.12.2011

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) – 34,02 zł*

*154,65 zł za 1 m3 – Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.